Adatvédelmi tájékoztató

Jelenleg Ön az IPT. Kft internetes honlapját látogatja, eközben bizonyos adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Cookie tájékoztató

Weboldalunkon http sütiket (cookie) használunk. Az oldal böngészésével elfogadja a sütik használatát.
Amikor egy weboldalt látogat meg, a weboldal információkat tárolhat el böngészőjében, vagy nyerhet ki onnan sütinek (cookie) nevezett adatcsomagok formájában. Ezek az információk vonatkozhatnak Önre, a böngészési preferenciáira vagy a böngészőjének típusára és az esetek túlnyomó részében arra használják, hogy a weboldal kívánt működését biztosítsák. Az Ön azonosítása ezen információk alapján általában nem lehetséges, csupán személyre szabott böngészési élményt nyújtanak.

Az IPT Kft. tiszteletben tartja az Ön jogait és privát szféráját, így lehetővé tesszük Önnek, hogy letiltsa a sütik használatát. További információért és a beállítások megváltoztatásához kattintson az egyes kategórianevekre.
Figyelem:
Bizonyos sütik letiltása negatívan befolyásolhatja a böngészési élményt vagy akadályozhatja annak működését.

Adatvédelm a GDPR  ajánlásai szerint

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a GDPR előírásában szereplő honlapra vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap üzemeltetéséhez és a személyes adatok védelme érdekében az IPT Kft. informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató (Deninet Kft.) szerver gépeit vesszük igénybe.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az IPT Kft. nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.
A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a Google Analytics.

Az internetes kapcsolat formon - a honlap látogatásával összefüggésben - kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, kapcsolatfelvételi oldalunk űrlapját használhatja.

Adatvédelem
1. Hírlevél feliratkozás

A hírlevélre való feliratkozás az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.§ (1) bek. alapján önkéntes. A feliratkozás esetén a megjelölt adatok valódiságát nem ellenőrizzünk, a feliratkozó személyes okmányainak ellenőrzésére, másolására, rögzítésére nem kerül sor.
 
Amennyiben Ön feliratkozik a hírlevélre, beleegyezik, hogy adatait a IPT Kft. (székhely: 2541 Lábatlan Rákóczi F. u. 12.  Cégjegyzékszám: 11-09-005782,  Adószám: 11473558-2-11 ) kezelje, és a marketing aktivitásokra használja, feldolgozza az Európai Parlament és Tanács 95/46/EK irányelve alapján. Az irányelv és az azt átültető, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései garantálják a jogokat, hogy a résztvevő az adataihoz hozzáférjen, bármikor adatai törlését kérhesse a feliratkozó személyes kérése alapján.

A feliratkozó az adattörlést kérheti írásban (dátumozott, aláírt levélben az IPT Kft-nek címezve (cím: 2541 Lábatlan Rákocz F. u. 12.) vagy a info@konyveles-ipt.hu e-mail címen.

A regisztráció során a megadott e-mail címet az IPT. Kft. kizárólag marketingcélú felhasználás céljából hírlevelek, illetve reklámlevelek eljuttatása céljára használja fel, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően. Az adatok feldolgozását a IPT Kft. végzi.

2. Adatvédelmi tájékoztatás - a Hírlevélre feliratkozók részére

A feliratkozással a feliratkozó automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az esetlegesen megadott személyes adatait (ideértve különösen: név, -ami lehet kitalált név is-  internetes elérhetőség) (a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) az IPT Kft. mint adatkezelő és  mint adatfeldolgozó a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint kezelje.

Az adatkezelésre jogosult személy az IPT Kft. mindenkori vezető tisztségviselője.

A Személyes Adatokat a fenti feladatok megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg.

Az IPT Kft. a Személyes Adatokat a megbízottjainak,  valamint az illetékes hatóságoknak kiadhatja, amennyiben jogszabály azt előírja, a jogszabályban foglaltak teljes körű betartásával.

A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Személyes Adatokat az IPT Kft. a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolja, illetve a regisztráló törléséra vonatkozó kéréséig.

Az elektronikus formátumban rögzített Személyes Adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet, és ha a másolat nem semmisíthető meg, vagy nem szolgáltatható vissza, az IPT Kft. vállalja, hogy a másolatokhoz nem fér hozzá és nem használja fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik.

A Feliratkozó különös gondossággal köteles eljárni, ha a feliratkozással harmadik személyek Személyes Adatait bocsátja az IPT Kft. rendelkezésére. Az ilyen adattovábbítás jogi megfelelőségét az IPT Kft. nem ellenőrzi, így ezzel kapcsolatban a teljes felelősség a Feliratkozót terheli.

Az a Feliratkozó, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését írásban az IPT Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 12. szám alatti címre küldött levélben, a borítékon a „hírlevél leiratkozás” címszó feltüntetésével, vagy a info@konyveles-ipt.hu email címen kérheti illetve minden hírlevél végen lévő leiratkozás linkre klikkeléssel.

A Feliratkozó kérheti a Személyes Adatok helyesbítését is.

Az IPT Kft. továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Feliratkozónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését írásban az  IPT Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 12. szám alatti küldött levélben, a borítékon a „hírlevél adatok helyesbítése” címszó feltüntetésével vagy az info@konyveles-ipt.hu e-mail címen teheti meg.

Az Adatvédelmi Törvény 21. §- ban meghatározott esetekben továbbá a Feliratkozó tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen.

Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Feliratkozó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az IPT Kft. köteles bizonyítani.

Amennyiben a Feliratkozó az Adatvédelmi Törvény szerint kéri személyes adatainak törlését, az IPT Kft. számára a személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Feliratkozó visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései.

3. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó megfelelő informatikai háttérrel gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosíja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére.

4. Adatvédelmi incidens kezelése

Az IPT KFT. az adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az IPT KFT. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;
Az IPT KFT. nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

5. Összegzés

a) az adatkezelés célja: hírlevél küldése az IPT Kft. szolgáltatásokról
b) az adatkezelés jogalapja: a feliratkozó önkéntes hozzájárulása
c) az érintettek köre: a honlapon önkéntesen feliratkozó felhasználók,
d) az érintettekre vonatkozó adatok leírás: név,-ami lehet kitalált név is-,   e-mail cím
e) az adatok forrása: a feliratkozó önkéntes adatszolgáltatása
f) az adatok kezelésének időtartama: a leiratkozásig, illetve jogszabályban meghatározott ideig
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat: nem történik adattovábbítása
h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét: IPT Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 12. szám regisztrált adatok alapján hírlevelek küldése a székhelyről történik
i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege: számítógépes informatikai eszköz,
j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatai: nem került kijelölésre

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Az IPT KFT. más tevékenységei során is kapcsolatba kerül az ügyfelekkel, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait - erről belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunk szól.